Se vores betingelser


Klik her og kontakt os

Betingelser for udlejning af:

1. Priser

 • Alle priser er inkl. 25 % moms og i danske kroner, hvor intet andet nævnes.
 • Ved leje af udstyr i storebededagsferien tages der ekstra gebyr hvis lejen strækker sig over både st. bededag og den efterfølgende søndag. 
 • Den angivne pris ved bestillingstidspunktet, er den gældende lejepris.
 • Der tages forbehold for pris- og afgiftsændringer, samt trykfejl.
 • Priserne er eksl. Fragt hvor intet andet nævnes.

 

2. Leje generelt

 • Enhver skade på det lejede udstyr som følge af brand, hærværk, tyveri eller misbrug erstattes af lejer.
 • Anvisninger vedr. brug for de lejede effekter skal til enhver tid overholdes.
  • Afgivne ordre kan ændres indtil 14 dage før levering, uden omkostninger. Efter denne dag er ordre og betaling bindende. ( I konfirmationsperioden april og Maj er denne frist dog ændret til 4 uger før)
  • Opstår der uregelmæssigheder med de lejede effekter skal der straks rettes telefonisk henvendelse til ABC Teltudlejning.
  •  
 • Er andet ikke aftalt gælder lejeperioden kun brug én gang. Hvis der er behov for yderligere anvendelse af det lejede, afgives tilbud.
 • Kunden har ansvaret for det lejede i hele lejeperioden og leverer altid de lejede produkter tilbage i samme stand som de modtages. Behandl derfor altid de lejede produkter, som var det dine egne.
 • Udlån til tredjepart er ikke tilladt.

3. Erstatningspligt 

 • Risikoen for personskade, mens det lejede materiel er i lejers varetægt, herunder ansvaret for personskade på de medhjælpere, som lejer måtte stille til udlejers rådighed, bæres af lejer.
 • Lejer har fuld erstatningspligt overfor bortkomst eller beskadigelse af det lejede mens dette er i dennes varetægt.

 

4. Levering 

 • Levering sker I gadeplan. Såfremt det lejede skal transporteres op/ned af trapper, om I baghave osv  skal dette meddeles ved bestilling. Udlejer kan kræve ekstra betaling herfor samt flere hjælpere fra lejer.
 • I de tilfælde, hvor det er aftalt, at lejer selv afhenter det lejede materiale, skal transporten foretages i en lukket vogn, i en lukket trailer eller i øvrigt efter udlejerens anvisninger.
 • Opstilling/indsamling af inventar er udlejer uvedkommende og skal foretages af lejer. Kan foretages af udlejer mod betaling.
 • Lejer forpligter sig til straks ved levering at foretage kontrol/optælling af det leverede materiel. Evt. Meddelelser om mangler under arrangementet eller efter arrangementet tages ikke til efterretning.
 • Ved afhentning af det lejede skal alt affald være fjernet og eventuelt inventar skal være pakket som ved levering.
 • Evt. Reetablering af asfalt/flisebelægning, græsarealer mv påhviler alene lejer.
 •  

 

5.1 Telte

 • Der må ikke påklæbes tape, klistermærker eller lignende på teltdug eller stænger.
 • Det påhviler lejer at opstramme barduner efter behov i opstillingsperioden.
 • Det er kundens ansvar at indhente de tilladelser, der skal bruges i forbindelse med opsætning af telte.
 • Når det lejede ikke anvendes skal sideduge ALTID være påsat og teltet tillukket.
 • Ved blæst må teltene kun åbnes i læsiden - og bardunerne efterses regelmæssigt.
 • Der må ikke grilles eller tilberedes osende mad i teltet eller dettes umiddelbare nærhed. Grill skal placeres mindst 5 meter fra teltet.
 • Af hensyn til gnistnedfald må afbrænding af bål eller fyrværkeri ikke ske i nærheden af teltene.
 • Det påhviler lejeren at sørge for, at telt og gulv er rengjort og ryddet på det aftalte returneringstidspunkt. Ventetid faktureres.
 • Det påhviler lejer at sørge for, at alt lejet inventar er indsamlet og placeret frit tilgængeligt til afhentning.
 • Opstilling og nedtagning af teltene må kun ske når der er personale fra ABC Teltudlejning tilstede, og der må ikke uden aftale forandres ved de af os godkendte og opstillede telte.
 • Hvor underlaget tillader det forankres teltene med pløkker, af en længde på mellem 40 og 130 cm. Udlejer har intet ansvar for beskadigelse af eksempelvis nedgravede kabler, kloakrør eller vandledninger, der måtte befinde sig på teltets opsætningsareal.
 • Såfemt man ikke ønsker pløkker slået i f.eks. asfalt eller fliser, afholder lejer udgiften til beton-klodser eller andet til forsvarlig fastgørelse af teltene.
 • I det omfang det er påkrævet leverer udlejer UDlamper og panikbelysning til teltet. Leje heraf samt montering /afmontering og strømadgang hertil påhviler lejer og faktureres separat til lejer.
 • Lejer forestår selv udfærdigelse af pladsfordelingsplan/-er for det lejede ifølge gældende tekniske forskrifter for forsamlingstelte. Lejer er ligeledes selv ansvarlig for at der sker overholdelse af en godkendt pladsfordelingsplan.

 

 5.1.1. Teltpladsen

 • Medmindre andet er aftalt, forudsættes teltpladsen ved levering at være af en sådan beskaffenhed, at de anvendte teltpløkker ikke kan gå løs. Teltpladsen skal tillige være plan og ryddet, således at opstilling kan finde sted ved levering.
 • Såfremt forholdene ikke er klargjort til den aftalte leveringstid, eksempelvis fordi:
  • Aftalt personale fra lejers side ikke som aftalt er fremmødt.
  • Udstyr ikke kan aflæsses/opsættes på den aftalte dato som følge af lejers forhold.
  • Tilkørselsforhold til aflæsning-/afhentningsstedet ikke er egnet som aftalt og der derved opstår ventetid. Vil udlejer  kunne kræve betaling for ventetiden.

 

5.1.2. Udsmykning af telte 

 • Det er alene tilladt at anvende brandhæmmende materialer til udsmykning af telte. Det er således ikke tilladt at anvende velour stof eller lignende ikke brandhæmmende materiale. Udlejer henviser i den anledning til Beredskabsstyrelsens regler herom.
 • Farvet konfetti kan smitte af på teltdugene og må derfor ikke bruges I telte. Konfetti der har smittet af kan ikke fjernes og det påhviler derfor lejer at erstatte de beskadigede dele til nyværdi.
 • Placering af lyd og lys i et telt skal være således at flugtveje og gangarealer til hvert tidspunkt er frie.

 

5.2 Gulv

 • Gulv følger terræn. Opklodsning er ikke en del af aftalen. Ønsker kunden opklodsning af gulvet skal kunden selv fremskaffe materialer hertil ligesom der vil blive pålagt ekstra betaling ved ekstra timeforbrug.
 •  Gulv bedes returneret I  fejet/rengjort stand
 • Der må ikke sættes klæbebånd, skruer, søm eller lignende i gulvpladerne.
 • Det er i lejeperioden lejers ansvar at gulvet til enhver tid er overdækket. 
 • Specielt til selvhentere: Hvis gulvpladerne placeres på græs skal der udlægges presenning før gulvet lægges. Presenningen skal placeres så den ikke er synlig under gulvet, dvs således at evt vand ikke kan ramme den og derved lave en sø under gulvpladerne.

 

5.3 Borde, stole og bordebænkesæt.

 • Hvis der bruges farvesmittende duge skal der placeres plastik imellem dugen og det/de lejede bord(-e)
 • Borde og stole er beregnet til overdækket brug og må ikke bruges udendørs uden forudgående aftale herom. Borde og stole må kun bruges på fast underlag (dvs ikke græs og grus) medmindre der ligger specifik aftale herom.
 • Borde/bænkesæt må bruges på græs.
 • Udlejer er ikke ansvarlig for evt ridser på gulve m.v., forårsaget af udlejnings-materiel. Lejer er velkommen til at sætte filtdutter under borde/stole, disse skal fjernes inden lejens afslutning.
 • Borde og stole tørres over/støvsuges inden aflevering.

 

5.4 Varme og lys

 • Opsætning/nedtagning af lys sørger kunden selv for
 • Lyskæder med pærer skal håndteres med forsigtighed. På lyskæderne bruges der glædepærer som let kan beskadiges.
 • Lyskæden kontrolleres af ABC Teltudlejning før/efter levering. Sprungne eller ødelagte pærer faktureres særskilt.
 • Lys må ikke opsættes således at pærerne hænger direkte op af teltdugen.

 

5.5 Jukeboks

 • Jukeboksen må ikke flyttes efter opsætning.
 • Jukeboksen MÅ IKKE slukkes under opstart, dette vil forårsage sletning af alle numre. ABC Teltudlejning er ikke ansvarlige for gener som følge af dette, og lejer afholder den fulde udgift til genopretning af software.
 • Jukeboksen skal tilkobles strømkilde med jord.
 • Jukeboksen må ikke slukkes under brug - ved indslag i festen bruges knappen ”mute” på fjernbetjeningen.
 •  

5.6 Hoppeborge

 • Der må ikke sættes klæbebånd eller klæbemærker på hoppeborgen idet dette forårsager restlim
 • Såfremt man ikke ønsker pløkker slået i f.eks. asfalt eller fliser, afholder lejer udgiften til beton-klodser eller andet til forsvarlig fastgørelse af hoppeborgene. Er det ikke muligt at fastgøre hoppeborgene forsvarligt har ABC Teltudlejning ret til at medtage hoppeborgene igen, for lejers regning.   
 • Af hensyn til gnistnedfald må afbrænding af bål eller fyrværkeri ikke ske i nærheden af hoppeborgene.
 • Anvisninger der medfølger hoppeborgen skal efterkommes.
 • Hoppeborge skal ALTID holdes under voksenopsyn, under brug.
 • Der må ikke hænges på siderne af hoppeborgene.
 • Det er kundens ansvar at indhente de nødvendige tilladelser for opstilling af hoppeborge. ABC Teltudlejning er gerne behjælpelig med guiding
 • Der må ikke bruges egne forlængerkabler I forbindelse med hoppeborgen.

 

5.7 Megagrill

 • Ved anvendelse af grill skal der udvises almindelig forsigtighed og omhu. Vær særlig opmærksom på børn i nærheden.
 • Grill skal placeres minimum 5 meter fra telte og andre brandbare materialer.
 • Grill og rist skal afleveres i rengjort stand. Evt rengøring ved ABC Teltudlejing koster 250 kr incl moms. 

 

5.8 Fadølsanlæg

 • Et fadølsanlæg kræver meget strøm, da det er en "lynkøler" (230 volt - 8 amp.)
 • Ubrugte fustager tages retur u/b (ikke specialøl)
 • Der må ikke reguleres ved det forudindstillede kulsyretryk. Skal altid stå på 2 bar.
 • På vandkølede anlæg skal vandmængden efterses inden ibrugtagning, samt ved fustageskift. Beholderen skal altid være fyldt op til overløb, med brugsvand.

 

5.9 Slush ice

 • Når der er fyldt saft i skal sneglen skal altid køre rundt. Hvis sneglen slukkes, vil der dannes isklumper og ved start af snegl igen, vil disse ødelægge gearmotor og snegl.
 • Efter opstilling af maskinen skal den stå og ”falde til ro” minimum 1 time inden den startes.
 • Må ikke fryse døgnet rundt, sættes på ”Chill” om natten.
 • Når slush ice saften når minimum, fyldes der helt op til max.
 • Rengøring: Efter brug gennemskylles kamre, låg, snegle og udløb med flere hold rent koldt vand. Bakker vaskes i varmt vand og sæbe.

 

5.10 Køleskab

 • Efter opstilling af køleskabet skal den stå og ”falde til ro” minimum 1 time inden den startes.
 • Køleskabet skal returneres rengjort.

 

5.11 Rød løber – VIP standere.

 • Returneres rengjort/støvsuget.

 

5.12 Service

 • Ituslået/ødelagt service faktureres særskilt.
 • Servicen skal eftertælles af kunden umiddelbart efter levering.
 • Servicen leveres via samarbejdspartner, og udlejning derfor Dansk serviceudlejnings betingelser.
 • Madrester osv skrabes/skylles af servicen efter brug.

 

5.13 Duge og servietter.

 • Angivne mål kan variere fra dug til dug/serviet til serviet.
 • Der tages forbehold for mindre misfarvninger.
 • Behandl dugen som var den din egen. Dvs tør det op du spilder, tegn ikke med farve på dugen osv..

Opstår der uregelmæssigheder med det lejede kontakt  straks ABC Teltudlejning